Obchodní podmínky pro účastníky
na akci Brno Grand Prix Revival 2024

spolku Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s. (dále Pořadatel)
identifikační číslo: 02368269
se sídlem na ulici Hvězdová 308/13, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 605
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 17921/KSBR
pro účast na Akci Brno Grand Prix Revival konané ve dnech 11. – 14. 7. 2024 v areálu Automotodrom Brno, Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice (dále jen „AMD“).

Součástí OP jsou tyto dokumenty:
Obchodní podmínky pro účastníky
Návštěvní řád
Zvláštní ustanovení – platné pro účastníky exhibičních jízd

1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pořadatele a osoby, která se registruje k účasti na Akci (dále jen „Účastník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2. Ustanovení těchto OP tvoří nedílnou součást smlouvy smluvních stran o poskytování služby v podobě jízd po závodní dráze (dále jen „Exhibiční jízda“), poskytnutí komerčního prostoru k prezentaci firmy nebo prezentaci klubů značkových vozidel.

1.3. Ustanovení těchto OP upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s užíváním Areálu AMD.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. „Pořadatel“ se rozumí společnost Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., se sídlem Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 023 682 69, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 17921, provozovatel webových stránek www.BrnoGP.cz a pořadatel Akce, právnická osoba poskytující na základě smlouvy Účastníkovi některou ze služeb uvedených v bodě 1.2.

1.6. „Akce“ se rozumí Akce, kterou pořádá Pořadatel, konaná v areálu AMD pod názvem Brno Grand Prix Revival, které je možno se účastnit po řádně odeslané registraci a uhrazení stanoveného poplatku.

1.7. „Účastníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu prostřednictvím registračního formuláře nebo doprovod této osoby (dále jen „Ostatní osoby“. Účastník je povinnen seznámit Ostatní osoby s Obchodními podmínkami Akce a ty jsou povinni tyto podmínky dodržovat.

1.8 „Ostatní osoby“ se rozumí fyzická osoba, která doprovází Účastníka Akce a vlastní oprávnění ke vstupu do areálu AMD.

1.8. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Pořadatele zajišťující provoz Akce.

1.9. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování služby uvedené v bodě 1.2 uzavíraná na dobu neurčitou mezi smluvními stranami; její nedílnou součást tvoří OP.

1.10. „Smluvní stranou“ se rozumí Pořadatel a Účastník.

1.11. Rozhodující je verze OP platná v den provedení platby kupní ceny.

1.12. Tyto OP jsou volně přístupné na internetových stránkách Pořadatele na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Účastník seznámit.

1.13. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.14. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení je řízena dle pravidel Zásady ochrany osobních údajů, které jsou volně přístupné na internetových stránkách Pořadatele na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Účastník seznámit.

2. Podmínky

2.1. Za dodržování ustanovení této smlouvy a obchodních podmínek osobami, které se účastní Akce spolu s Účastníkem, jako jsou jeho zaměstnanci, zástupci, smluvní partneři či hosté (dále jen „Ostatní osoby“), zodpovídá a ručí Účastník, který je povinen s nimi seznámit všechny Ostatní osoby účastnící se Akce.

2.2. Motoristický sport je nebezpečný a toto bere Účastník na vědomí.

2.3. Pořadatel neodpovídá za zabezpečení věcí veškerých osob účastnících se Akce proti ztrátě a poškození.

2.4. Účastníci Akce vyjma návštěvníků mají dovoleno na Akci vnášet jakékoliv potraviny a nápoje výhradně pro svou vlastní osobní potřebu. Poskytování stravovacích / restauračních / cateringových služeb v Areálu automotodromu je zcela zakázáno a Účastník, jakož i Ostatní osoby jsou povinni se takového jednání zdržet. Poskytování servisních a komerčních služeb je možné výhradně na základě předchozího písemného povolení Pořadatele. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník za každý takový případ porušení smluvené povinnosti Pořadateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč denně, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.5. Je nezbytně nutné dodržovat dopravní značení a dopravní předpisy o provozu na pozemních komunikacích v celém Areálu automotodromu.

2.6. Pohyb nepovolaných osob a psů či jiných zvířat v prostoru startu a cíle, boxech a na závodní dráze je přísně zakázán.

2.7. Osoby mladší 15 let mají do Areálu automotodromu přístup jen v doprovodu osoby starší 18 let a tato osoba je za jejich chování plně odpovědná. Děti do 15 let, osoby na kolečkových bruslích, skateboardech nebo kolech mají do prostoru před boxy (pit lane) a startu a cíle přísně zakázaný vstup. Je zakázán volný pohyb dětí do 15 let na motocyklech nebo minibicích v celém Areálu automotodromu. Děti do 15 let mají na servisní komunikaci podél závodní dráhy přísně zakázaný vstup. Děti do 18 let mají na závodní dráhu přísně zakázaný vstup a nesmí vykonávat sportovní činnost.

2.8. Jízda pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy) je na závodní dráze i v celém Areálu automotodromu přísně zakázána.

2.9. Jízda po závodní dráze a servisní komunikaci mimo vyhrazené časy je přísně zakázána. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.10. Pořadatel upozorňuje Účastníka, že hodlá-li Účastník v Areálu automotodromu použít reprodukovanou hudbu či jinou uměleckou produkci, je povinen o tom uzavřít předchozí dohodu s organizací na ochranu práv výkonných umělců Intergram a s organizací na ochranu autorských práv OSA či případně i s dalšími příslušnými kolektivními správci autorských práv. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.11. Účastník odpovídá za veškeré škody, vzniklé Pořadateli nebo AMD poškozením nebo zničením jeho majetku Účastníkem nebo osobou, která se účastní Akce spolu s Účastníkem.

2.12. V souvislosti s režimem ostrahy areálu Automotodromu je Účastník povinen vybavit všechny Ostatní osoby příslušnými vstupy a vjezdy. Účastník je povinen, předložit tyto dokumenty při příjezdu do areálu pracovníkům ostrahy.

2.13. Před 7 hod. ranní a po 21 hod. nesmí být okolí Areálu automotodromu zatěžováno nepřípustným hlukem z provozu motorových vozidel nebo i jiného zdroje hluku. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000, – Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.14. Servisní komunikace je zvláště nebezpečná oblast a přístup na ni mají pouze osoby schválené Pořadatelem. Provoz je jednosměrný ve směru jízdy po závodní dráze. Výjimku tvoří vozidla s předností jízdy – sanitky, záchranný systém. Všechny tyto osoby budou mít oblečenou reflexní výstražnou vestu a budou Pořadatelem nebo Personálem poučeny o možných rizicích pohybu na obslužné komunikaci a musí takové poučení a souhlas s tímto rizikem podepsat.

2.15. Max. rychlost v areálu (kromě závodní dráhy) je 20 km/hod.

2.16. Polední přestávka, bezpečnostní přestávka, likvidace následků havárie, opožděný začátek Akce se nepovažují za přerušení užívání zařízení Areálu automotodromu mající vliv na předem dohodnutou cenu. O provozu na závodní dráze rozhoduje Pořadatel.

2.17. Účastníci Akce a Ostatní osoby mají přístup do Areálu automotodromu ve čtvrtek 11. 7 . 2024 od 16.00 do 20.00 hod., v pátek 12. 7 . 2024 od 8.00 do 20.00, v sobotu 13. 7 . 2024 od 7.00 do 21.00 a v neděli 14. 7 . 2024 od 7.00. Všichni účastníci i Ostatní osoby jsou povinni opustit Areálu automotodromu nejpozději v neděli 14. 7 . 2024 do 22.00. Pozdější odjezd je možný výhradně na základě předchozího písemného povolení Pořadatele.

2.18. Účastníci Akce a Ostatní osoby mají možnost v Areálu automotodromu nocovat na vyhrazených místech. V časech mezi uzavřením a otevřením Areálu automotodromu uvedeném v bodě 17. není možné z Areálu vycházet ani do něj vstupovat.

2.19. Pořadatel provede administrativní přejímku Účastníků Exhibičních jízd. Všechny osoby, která se nedostaví k administrativní přejímce nebo jí neprojdou mají zákaz vjíždět na závodní dráhu.

2.20. Pořadatel provede technickou přejímku vozidel Účastníků Exhibičních jízd. Všechna vozidla, která se nedostaví k technické přejímce nebo jí neprojdou mají zákaz vjíždět na závodní dráhu.

2.21. Pořadateli náleží právo kontroly, že osoby pohybující se po závodní dráze mají příslušně bezpečnostní prvky a výbavu. Bezpečnost osob na závodní dráze je ve všech případech prioritou jejího užívání.

2.22. Všichni Účastníci Exhibičních jízd jsou povinni řídit se základními předpisy mezinárodních sportovních řádů FIA, FIM, zejména jezdci musí být proškoleni a seznámeni s bezpečnostní vlajkovou signalizací při provozu na závodní dráze. Účastníci Exhibičních jízd jsou povinni zúčastnit se rozpravy s jezdci před začátkem Exhibičních jízd.

2.23. Užívaná zařízení musí být používána pouze k dohodnutým účelům. V boxech a v bezpečnostní zóně za boxy (po bílou čáru) je zakázáno nocovat, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm – grilovat a provozovat stravovací služby. V průběhu Akce bude kontrolováno dodržování tohoto nařízení. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Účastník a Ostatní osoby jsou povinny používat elektrické ruční nářadí, které splňuje normu ČSN EN 50699 a elektrické spotřebiče, které splňují normu ČSN EN 50678.

2.24. V celém Areálu automotodromu Brno včetně boxů je zakázáno používat elektrické či plynové topné zařízení bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.25. Ve všech prostorách Areálu automotodromu je přísně zakázáno jakékoli vrtání do asfaltu (stavění stanů s ukotvením do země apod.). Pro tyto stany je ze strany Pořadatele určena plocha v parkovišti závodních strojů. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.26. Účastníci a Ostatní osoby jsou povinni dbát na ochranu životního prostředí a jsou povinni odkládat odpadky do kontejnerů a vyjetý olej do připravených nádob v prostoru boxů, dodržovat dopravní značení v areálu a rychlost 20 km/hod. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Dále jsou Účastníci povinni úsporně nakládat s vodou. Je přísně zakázáno, pouštět bezdůvodně vodovodní kohoutky, chladit nápoje pod tekoucí vodou a napouštět bazény. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Odkládání použitých pneumatik bude zpoplatněno částkou 100,-Kč/1 pneumatika.

2.27. Je zakázáno volné pobíhání zvířat, zejména psů v celém prostoru Areálu automotodromu a poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Každý majitel je povinen uvázat svého psa na vodítko a opatřit náhubkem.

2.28. V celém Areálu automotodromu Brno včetně boxů je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV –drony) bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

Na závodní dráze je zakázáno používat elektrická vozidla bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. V celém Areálu automotodromu Brno včetně boxů je zakázáno nabíjení elektrických vozidel bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.29. Při porušení těchto obchodních podmínek, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinou sankci, nebo poškození zařízení v Areálu automotodromu je oprávněno Pořadateli nárokovat po Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.30. Účastník má v ceně uhrazenou první lékařskou pomoc v případě zranění Účastníka nebo Ostatních osob. Toto lékařské ošetření se provádí na místě havárie a v případě potřeby na zdravotním středisku v Areálu Automotodromu Brno. Bezplatně bude poskytnuto lékařské vyšetření a ošetření v rozsahu, který nezahrnuje body 2.31. a 2.32. nebo složitější než tam uvedené zákroky a ošetření.

2.31. Ošetření závažnějších úrazů, při kterých je ke stanovení diagnózy nutné použít RTG vyšetření a definitivní ošetření přiložením sádry anebo chirurgické ošetření suturou (šitím), bude zraněným hrazeno v hotovosti nebo platební kartou na základě vystaveného dokladu dle seznamu zdravotních výkonů, který je platný ve všech zdravotních zařízeních na území České republiky. Hodnota 1 bodu je v nestátním zdravotnickém zařízení Účastník smluvně stanovena na 15 Kč.

2.32. Použití speciálního (nadstandardního) obvazového materiálu anebo ortopedických pomůcek, se kterými vysloví poraněný souhlas, bude účtováno dle platného Seznamu prostředků zdravotnické techniky anebo dle vykalkulované ceny a hrazeno zraněným v hotovosti nebo platební kartou na základě vystaveného dokladu.

2.33. Zdravotnický převoz (transport) zraněného jezdce sanitním vozem v prostoru Areálu automotodromu je uhrazeno v ceně. Ošetřujícím lékařem indikovaný převoz poraněného (sanitním vozem nebo helikoptérou) k hospitalizaci v Brně zprostředkuje ošetřující lékař. Úhrada této převozní služby je hrazena zraněným zabezpečujícímu dopravci.

2.34. V případě potřeby bude Účastníkovi zajištěna doprovodná osoba s vozidlem při převozu do nemocnice, která zajistí osobní doklady, platební prostředky a oblečení zraněného, případně vyřídí další náležitosti. Pokud má poraněný odpovídající pojištění, náklady mu proplatí následovně na základě vystavených dokladů jeho smluvní pojišťovna. Účastník Exhibičních jízd je povinen mít před zahájením motoristické akce k dispozici identifikační údaje, řidičský průkaz a údaje o zdravotní pojišťovně. V případě nutnosti poskytnout lékařskou pomoc, je Účastník nebo Pořadatel povinen dát tyto údaje ohledně dotčeného Účastníka okamžitě k dispozici poskytovateli.

2.35. Provoz na závodní dráze má povolenou výjimku z právních předpisů – zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. Pojištění „Odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení)“ se na provoz na závodní dráze nevztahuje.

2.36. Pořadatel má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu třetím stranám, kryjící odpovědnost Účastníka a všech Ostatních osob po celou dobu trvání Akce. Pořadatel v případě nehody zajistí zpracování záznamu o havárii. Jednotlivým Účastníkům Exhibičních jízd Pořadatel doporučuje uzavření vlastního úrazového a havarijního pojištění na provozovanou sportovní činnost.

2.37. Pořadatel je oprávněn pořizovat z akce fotografické a audiovizuální záznamy. Tyto záznamy je Pořadatel oprávněn postoupit jinému.

Účastník a Ostatní osoby jsou povinni respektovat stávající reklamy třetích osob v Areálu automotodromu a plnění s nimi spojené a tyto reklamy nesmí překrýt či jakkoli ztížit pohled na ně a poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, budou vyzváni Pořadatelem k okamžitému odstranění této skutečnosti. V případě, že Účastník nebo Ostatní osoby neuposlechnou okamžité výzvě, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.38. Činnosti v Areálu automotodromu jako např., instalování VIP-stanů, transparentů, reklamních vlajek apod. jsou bez předchozí písemné dohody s Pořadatelem zakázány a poruší-li Účastník nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Účastník Pořadateli smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.

2.39. Účastník a Ostatní osoby se zavazují dodržovat veškerá mimořádná opatření a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky, krajské hygienické stanice či jiných orgánů státní správy související zejména se šířením nákazy COVID-19.

2.40. Součástí těchto obchodních podmínek je Souhlas s GDPR a Návštěvní řád areálu AMD. Pro případ rozporu ujednání Obchodních podmínek pro účastníky a Návštěvního řádu areálu AMD se použije ujednání Obchodních podmínek pro účastníky. Pro Účastníky Exhibičních jízd je součástí obchodních podmínek také Zvláštní ustanovení.

2.41. Odesláním objednávkového formuláře Účastník souhlasí s podmínkami uvedenými v bodě 40. Veškeré podmínky jsou zveřejněné na webu www.BrnoGP.cz.

2.42. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Akcí a službami nebo E-vstupenkami společnosti Pořadatele na elektronickou adresu Účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele na elektronickou adresu Účastníka.

2.43 Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registrace na webové stránce možné provést a závazky Pořadatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Účastníka, může Účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V Brně dne 8. 1. 2024