Návštěvní řád areálu AMD

Tento Návštěvní řád objektu MASARYKŮV OKRUH se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do areálu MASARYKOVA OKRUHU (např. na základě platné vstupenky, pozvánky, za účelem účasti na Akci, návštěvy restaurace, atd.). Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v objektu MASARYKOVA OKRUHU.

Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU je společnost Automotodrom Brno, a.s., IČO 60728825, se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, adresa pro doručení: P.O. Box 1, 641 00 Brno.

Pořadatel je společnost Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 023 682 69, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 17921, která využívá MASARYKŮV OKRUH na základě svého smluvního vztahu s Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU za účelem pořádání Akce Brno Grand Prix Revival.

 1. Návštěvníkem MASARYKOVA OKRUHU se rozumí každý, kdo vstoupí do ohraničeného areálu MASARYKOVA OKRUHU. Areál MASARYKOVA OKRUHU znamená plotem ohraničený prostor sportoviště – automotodromu jako sportovního zařízení pro výkon sportovní motoristické činnosti v katastrálních území Ostrovačice a Žebětín.
 2. Vstup do areálu MASARYKOVA OKRUHU a pobyt v něm je podmíněn dodržováním právního řádu České republiky, interních předpisů MASARYKOVA OKRUHU, tohoto Návštěvního řádu, dodržováním dopravních předpisů a dopravního značení, pokynů Pořadatelů a organizátorů Akce na MASARYKOVĚ OKRUHU konané. Vstupem do areálu MASARYKOVA OKRUHU se každá osoba dobrovolně zavazuje dodržovat ustanovením tohoto Návštěvního řádu a respektovat pokyny odpovědných zaměstnanců Automotodromu Brno, a.s., pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a delegovaných činovníků při sportovních Akcích. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každá osoba na vlastní nebezpečí, dobrovolně a bere na vědomí, že motoristický sport je nebezpečný a je srozuměna, že je potřeba se v celém areálu MASARYKOVA OKRUHU pohybovat s náležitou opatrností.
 4. Návštěvníci areálu MASARYKOVA OKRUHU nesou v areálu plnou odpovědnost za své chování. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU ani Pořadatel Akce nenesou odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví návštěvníků.
 5. Na MASARYKŮV OKRUH je možné vstupovat, vjíždět a opouštět ho pouze oficiálními vchody a vstupními branami. Parkování je možno pouze na vyhrazených místech nebo dle pokynů pracovníků ostrahy areálu či pořadatelské služby.
 6. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování MASARYKOVA OKRUHU či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek a neohrožovat bezpečnost. Je zakázáno v areálu MASARYKOVA OKRUHU odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, vypouštět olejové náplně motorových vozidel nebo obsah autobaterií, odkládat další věci, které jsou určeny k likvidaci nebo uložení na skládku (zejména použité pneumatiky)
 7. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každý na svoje vlastní nebezpečí i s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU je možný výskyt vyšší koncentrace výfukových plynů.
 8. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a Pořadatel Akce si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví pokynům pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a organizátorů Akce na MASARYKOVĚ OKRUHU konané anebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.). Do areálu MASARYKOVA OKRUHU je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, osobám ve výrazně znečištěném oblečení, osobám nerespektujícím základní hygienická pravidla nebo osobám, u nichž se vyskytla nakažlivá choroba.
 9. Návštěvníci, účastníci Akce, objednatelé či nájemci areálu jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor a narušovat průběh Akce.
 10. Vstupenka na MASARYKŮV OKRUH platí výhradně pro uvedený den a Akci, na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní.
 11. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší než je vstupenka vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na MASARYKŮV OKRUH nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu Pořadatele nesmí Zákazník nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) Zákazníka nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup držitelům takových vstupenek.
 12. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky na Akci a opravňující tuto osobu k návštěvě Akce konané na MASARYKOVĚ OKRUHU.
 13. Po ukončení Akce a opuštění prostor MASARYKOVA OKRUHU pozbývá vstupenka platnosti. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe, a to po celou dobu svého pobytu na MASARYKOVĚ OKRUHU a na požádání pořadatelské služby vstupenku bez prodlení předložit ke kontrole.
 14. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních MASARYKOVA OKRUHU závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 15. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU nebo Pořadatele Akce.
 16. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku na MASARYKOVĚ OKRUHU. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu na MASARYKŮV OKRUH.
 17. Na MASARYKŮV OKRUH není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), řetězy, nůžky, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny, a to včetně zábavné pyrotechniky), hořlaviny, a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak MASARYKOVA OKRUHU, tak Pořadatele Akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či Pořadatel Akce.
 18. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zde zakoupených.
 19. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vstupu mimo prostory vymezené pro pobyt návštěvníků; každý návštěvník smí vstoupit pouze tam, kam je oprávněn podle své vstupenky nebo pouze za účelem svého vstupu (např. Tribuna).
 20. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že závodní dráha je obehnána oplocením, které závodní dráhu odděluje od tribun (přírodních i sedadlových), a že za toto oplocení je divákům přísný zákaz vstupu. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoliv způsoben oplocení překonávat a přibližovat se k závodní trati jiným způsobem. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno se oplocení, jenž odděluje závodní dráhu od tribun (přírodních i sedadlových), jakkoliv dotýkat, zejména na něj vylézat, naskakovat či se o něj jakkoliv opírat.
 21. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky umístěné kdekoliv v areálu MASARYKOVA OKRUHU, neboť takovéto pásky mohou zabezpečovat zákaz vstupu na závodní dráhu, do takové blízkosti závodní dráhy, která by byla pro danou osobu ohrožující na životě a zdraví, do míst, kde z jakéhokoliv možného důvodu hrozí nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku, zejména z důvodu možných stavebních či údržbových prací atp.
 22. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna dbát všech pokynů Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a Pořadatele Akce. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a Pořadatel jsou oprávnění z důvodu bezpečnosti osob vstupujících na MASARYKŮV OKRUH těmto osobám zamezit vstup do kteréhokoliv místa v areálu MASARYKOVA OKRUHU.
 23. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna se pro případ přecházení mezi jednotlivými tribunami pohybovat pouze po vyznačených cestách k pohybu mezi jednotlivými tribunami určenými. Provozovatel ani Pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou pohybem a pobytem mimo tribuny (přírodní i sedadlové) a vyznačené cesty.
 24. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se může pohybovat vysoký počet osob. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se ohleduplně vůči druhým, zejména jednat tak, aby ostatním nevznikla škoda na životě, zdraví a majetku.
 25. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se mohou účastníci Akce, zaměstnanci Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, Pořadatele Akce, případně osoby jimi pověřené, pohybovat na jízdních kolech, skútrech, motocyklech či v automobilech (a to i závodních) a každý je tedy povinen se v areálu MASARYKOVA OKRUHU pohybovat se zvýšenou obezřetností.
 26. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na závodní dráhu, boxovou uličku, bezpečnostní zóny a související prostory.
 27. Na MASARYKŮV OKRUH je zakázán vstup zvířat. Za škodu způsobenou nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete nebo osoba, která zvíře do areálu přivedla.
 28. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je kouření povoleno, není-li výslovně v daném prostoru zakázáno. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor MASARYKOVA OKRUHU bez náhrady.
 29. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 30. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV – drony) bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.
 31. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené na MASARYKOVĚ OKRUHU, na něm nebo v něm, se nemohou bez svolení Pořadatele Akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky MASARYKOVA OKRUHU, Pořadatele a Akce je zakázáno.
 32. Na Akci platí, že se držitel vstupenky na Akci a/nebo návštěvník Akce či účastník Akce: – zříká všech právních nároků, které by mohly vyplynout z jakýchkoli úrazů nebo poškození způsobených či utrpěných v souvislosti s jeho přítomností na Akci, – vzdává jakýchkoli a všech práv/nároků, které by mohl nyní či kdykoli v budoucnosti vznést, zbavuje odpovědnosti za škodu, a souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU, Pořadateli Akce či jakýmkoli jiným společnostem spojeným s organizací daného podniku včetně jejich poboček, ředitelům, činovníkům, zaměstnancům, zprostředkovatelům, poskytovatelům, zástupcům a smluvním partnerům v případě svého zranění, smrti, poškození či ztráty, které může držitel pasu, vstupenky nebo návštěvník areálu MASARYKOVA OKRUHU či účastník Akce utrpět či způsobit jako důsledek či v souvislosti s přítomností držitele vstupenky, pasu na podniku nebo v souvislosti s jeho návštěvou areálu MASARYKOVA OKRUHU.
 33. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Pořadatelem Akce.
 34. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části Akce a v souvislosti s MASARYKOVÝM OKRUHEM, Pořadatelem a jejich sponzory.
 35. Povinností každé osoby vstupující na MASARYKŮV OKRUH je odevzdat předměty nalezené na MASARYKOVĚ OKRUHU Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU či Pořadateli Akce.
 36. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 37. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a Pořadatel Akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení (zejména věcí vnesených nebo odložených) jinými osobami s výjimkou těch věcí, které výslovně vzal Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či Pořadatel Akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny). Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a Pořadatel nepřebírá odpovědnost za věci vnesené nebo odložené, každý návštěvník je povinen si své věci zabezpečit, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, včetně zaparkovaných vozidel a věcí v nich uložených a odložených.
 38. V případě evakuace objektu MASARYKOVA OKRUHU je každá osoba v té chvíli pobývající na MASARYKOVĚ OKRUHU povinna dodržovat pokyny osob oprávněných řídit evakuaci, přičemž je povinna jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví a majetku ostatních osob a dále, aby nepodněcovala paniku mezi ostatními osobami evakuovanými z prostoru MASARYKOVA OKRUHU.
 39. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu MASARYKOVA OKRUHU instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy a k monitorování a zajištění provozu na závodní dráze.

V Brně dne 1. 12. 2023