Obchodní podmínky a reklamační řád pro návštěvníky

spolku Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s. (dále ČAMS)
identifikační číslo: 02368269
se sídlem na ulici Hvězdová 308/13, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 605
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 17921/KSBR
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.BrnoGP.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „OP“) se uplatní při nákupu E‑vstupenek společnosti Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 023 682 69, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 17921 (dále jen „ČAMS“) pro poskytování služby dodávky E-vstupenky na Akci Brno Grand Prix Revival konané v areálu Automotodrom Brno, Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice (dále jen „AMD“).

Součástí OP jsou tyto dokumenty:
Obchodní podmínky společnosti ČAMS
Reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti ČAMS

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ČAMS a osoby, která si koupí E-vstupenku, Vstupenku, nebo která si koupí E-vstupenek prodávané ČAMS (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.
1.2. Tyto OP se vztahují výhradně na vztahy mezi ČAMS a Zákazníkem, nikoliv na vztahy mezi ČAMS a podnikateli.
1.3. Ustanovení těchto OP tvoří nedílnou součást smlouvy smluvních stran o poskytování služby dodávky E-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu provozovaného ČAMS.
1.4. Ustanovení těchto OP upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s užíváním internetového obchodu Zákazníkem.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. „ČAMS“ se rozumí společnost Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., se sídlem Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 023 682 69, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 17921, provozovatel internetového obchodu, právnická osoba poskytující na základě smlouvy Zákazníkovi službu dodávky E-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu.
1.7. „Akce“ se rozumí Akce, kterou pořádá ČAMS, konaná v areálu AMD pod názvem Brno Grand Prix Revival, které je možno se účastnit po předložení řádně vytištěné E-vstupenky, a na kterou je možno zakoupit E-vstupenku prostřednictvím internetového obchodu nebo Vstupenku v den konání Akce na pokladně v areálu AMD.
1.8. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy a užívání internetového obchodu nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a má postavení odběratele služby dodávky E-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu nebo Vstupenky zakoupené na pokladně v areálu AMD.
1.9. „Podnikatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy a užívání internetového obchodu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.10. „Internetovým obchodem“ se rozumí webový portál www.BrnoGP.cz provozovaný ČAMS a umožňující uzavření smlouvy.
1.11. „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě pro návštěvníky v den Akce na pokladně v areálu AMD.
1.12. „E-vstupenkou“ se rozumí Vstupenka opatřená unikátním číselným a čárovým nebo QR kódem, která je vytištěna Zákazníkem na papír formátu A4, nebo Vstupenka ve formátu PDF opatřena unikátním číselným a čárovým nebo QR kódem, která je předložena Zákazníkem prostřednictvím přenosného elektronického zařízení tak, aby mohl být kód řádně načten mobilní čtečkou (zejména tedy mobilním telefonem nebo tabletem), a která opravňuje jednoho držitele tohoto dokladu ke vstupu na Akci v určitém místě a určitém časovém úseku.
1.13. „Páskou na ruku“ se rozumí identifikační páska, kterou Zákazník obdrží po předložení platné Vstupenky nebo E-vstupenky na pokladně před vstupem do areálu AMD.
1.14. „Vstupenka Tribuna“ opravňuje Zákazníka ke vstupu na tribuny C, F, T3 a T5.
1.15. „Vstupenka Depo“ opravňuje Zákazníka ke vstupu na tribuny C, F, T3 a T5 a do depa závodních strojů, pitwalk v polední přestávce.
1.16. „Vstupenka VIP“ opravňuje Zákazníka ke vstupu na tribuny C, F, T3 a T5 a do depa závodních strojů, pitwalk v polední přestávce, parkování na VIP parkovišti za tribunami T3 a T5 v areálu AMD, přístup do klimatizovaného salónku s výhledem na cílovou rovinku, catering v podobě studené i teplé kuchyně v rámci dopoledního a odpoledního bufetu, obědu, teplých i studených nápojů, jízdu po obslužné komunikaci těsně podél dráhy prostřednictvím shuttle busu (pouze pro osoby starší 15 let).
1.17. „Vstupenka Jízda po obslužné komunikaci“ opravňuje Zákazníka k jízdě po obslužné komunikaci těsně podél dráhy prostřednictvím shuttle busu. Vstupenku může využít pouze osoba starší 15 let.
1.18. „Dětská Vstupenka“ se rozumí speciální zlevněné vstupné pro děti od 7 do 12 let včetně.
1.19. „Rodinným vstupným“ se rozumí speciální zlevněné vstupné pro rodiny, výhradně určené pro jednu až dvě dospělé osoby a jedno až dvě děti do 12 let včetně.
1.20. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci ČAMS zajišťující provoz Akce, a to zejména pokladní, kontrolóři vstupenek, obsluha parkoviště a security.
1.21. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování služby dodávky E-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu nebo Vstupenky zakoupené na pokladně v areálu AMD uzavíraná na dobu neurčitou mezi smluvními stranami; její nedílnou součást tvoří OP.
1.22. „Smluvní stranou“ se rozumí ČAMS a Zákazník.
1.23. Zakoupením Vstupenky nebo E-vstupenky Zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a všemi jeho přílohami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze OP platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.
1.24. Tyto OP jsou volně přístupné na internetových stránkách ČAMS na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.
1.25. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.
1.26. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení je řízena dle pravidel Zásady ochrany osobních údajů, které jsou volně přístupné na internetových stránkách ČAMS na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.BrnoGP.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání E-vstupenek (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání E-vstupenek též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce www.BrnoGP.cz a při objednávání E-vstupenek je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání E-vstupenek jsou ČAMS považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. ČAMS může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ČAMSho, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace E-vstupenek umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a ČAMS není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto E-vstupenek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o E-vstupenkách, a to včetně uvedení cen jednotlivý E-vstupenek. Ceny E-vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny E-vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost ČAMS uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání E-vstupenek vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaných E-vstupenkách (objednávané E-vstupeneky „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady kupní ceny E-vstupenek (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou ČAMSem považovány za správné.
3.5. Smluvní vztah mezi ČAMS a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež ČAMS zašle Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
3.6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Prodej E-vstupenky

4.1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu E-vstupenek na Akci, a to při nákupu prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností ČAMS.
4.2. Zákazník může zakoupit E-vstupenky na konkrétní Akci prostřednictvím internetu a zaplatit:
a) online platbou, kterou zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
b) bankovním převodem na bankovní účet ČAMS č. 2800530818/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s..
K nákupu je nutné v internetové aplikaci uvést platnou emailovou adresu a platné kontaktní údaje (jméno, příjmení, popř. PSČ).
4.3. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu E-vstupenek společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ČAMS.
4.4. Zákazník nabývá vlastnictví k E-vstupenkám zaplacením celé kupní ceny zboží.
4.5. ČAMS vystaví po připsání příslušné částky na účet ČAMS na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. ČAMS není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle ČMAS Zákazníkovi zároveň s objednávkou na elektronickou adresu Zákazníka.
4.6. Pokud Zákazník zakoupí zlevněnou E-vstupenku pro dítě do 12 let a rodinné vstupné, je povinen při vstupu předložit doklad opravňující k využití této zlevněné vstupenky. V případě neprokázání nároku je vstupenka neplatná.
4.7. Pokud Zákazník zakoupí Vstupenku Jízda po obslužné komunikaci je povinen před jízdou předložit doklad prokazující, že je Zákazník starší 15 let. V případě neprokázání nároku je vstupenka neplatná.
4.8. Po uhrazení celé ceny E-vstupenky nebo E-vstupenek Zákazníkem a připsání této částky na bankovní účet ČAMS, odešle ČAMS do 5 pracovních dnů zakoupené E-vstupenky na emailovou adresu zadanou Zákazníkem.
4.9. V případě, že Zákazník zadá chybný email, ČAMS nenese odpovědnost za doručení E-vstupenky. Nedoručení E-vstupenky není v takovém případě důvodem pro reklamaci a neposkytuje se za ně náhrada.
4.10. ČAMS neručí za skutečnost, že je E-vstupenka posouzena jako nevyžádaná pošta.
4.11. Číselné čárové nebo QR kódy na E-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového nebo QR kódu v podobě tištěné nebo zobrazení v mobilním zařízení nebude k takto předložené E-vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do areálu AMD, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.
4.12. ČAMS není odpovědný za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním E-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
4.13. Platnost E-vstupenky se řídí otevírací dobou pro návštěvníky Akce. Aktuální otevírací doba a platnost je uvedena na Vstupence nebo na webu Akce www.BrnoGP.cz.
4.14. Platnost E-vstupenky končí také tehdy, zůstane-li nevyužita po skončení Akce nebo její platnosti. Za zcela nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací.

5. Prodej Vstupenky na pokladně v areálu AMD

5.1. Nákup Vstupenky umožňuje ČAMS Zákazníkovi v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, je-li pokladní místo vybaveno platebním terminálem.
5.2. Kupní cena Vstupenky je stanovena aktuálním ceníkem ČAMS, který je uveřejněn na jeho webových stránkách a u pokladen v areálu AMD.
5.3. Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, zvolené konkrétní Akce a druhu Vstupenky. Později uplatněné vady spočívající v nesprávně vracené hotovosti anebo nesprávných údajů na Vstupence není ČAMS povinen uznat.
5.4. Dítě do 6 let věku (včetně) má vstup v doprovodu osoby starší 18 let zdarma. Dítě nepotřebuje samostatnou vstupenku, oprávněnost nároku na vstup zdarma ověří Personál u vstupu na základě předloženého dokladu s datem narození dítěte (průkaz ZP, rodný list, pas, předplacený kupon na jízdné apod.)
5.5. Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP/P k zakoupené Vstupence Depo nebo Vstupence Tribuna na Akci nárok na jednu stejnou Vstupenku zdarma, a to pro jednu další osobu jako svého průvodce. Průvodcem může být jen zletilá svéprávná osoba, která je objektivně plně schopná poskytnout doprovázené osobě potřebnou asistenci po celou dobu jejího pobytu na Akci.

6. Podmínky registrace a uplatnění promo kódů

6.1. Registrace pro návštěvníky, potvrzení registrace a Vstupenka pro návštěvníky nenahrazuje vystavovatelský průkaz, akreditační průkaz pro novináře, montážní a demontážní průkaz a neopravňuje ke vstupu do areálu v jinou dobu, než je provozní doba určená pro návštěvníky.
6.2. Návštěvníci se při vstupu do areálu AMD řídí Návštěvním řádem. Potvrzení registrace (nebo Vstupenka bez ceny), které registrovaný návštěvník obdrží, je platné pro jednu osobu a jedno použití.
6.3. Zneužití systému registrací, následný přeprodej nebo distribuce vstupenek dalším osobám je přísně zakázán. Vznik registrací a použití Vstupenek na vstupech je monitorováno a může sloužit jako podklad pro Polici ČR i následné vymáhání škod.
6.4. Poskytnutím údajů při registraci návštěvník uděluje ČAMS souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovány za účelem nabízení obchodu a služeb, zejména k marketingovým účelům (např. analýzy, organizování dalších Akce, zasílání e-zpravodajů, apod), a to pro potřeby společnosti ČAMS. Společnost ČAMS je rovněž oprávněna předat takové osobní údaje i jinému subjektu k jejich zpracování, ovšem pouze pro účely nabízení obchodu a služeb. Návštěvník stránek poskytuje souhlas dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat.
6.5. U registrací, kde byl použit kód z firemní pozvánky (hromadný kód, promo kód, apod.) mohou být poskytnuté údaje předány třetí osobě – vlastníkovi použitého kódu.

7. Ostatní podmínky

7.1. Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku nebo E-vstupenku za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi, a to Personálu ČAMS.
7.2. Po předložení platné E-vstupenky nebo zakoupení Vstupenky na pokladně v areálu AMD bude Zákazníkovi vydána Páska na ruku, v případě Rodinného vstupného Pásky na ruku pro všechny osoby splňující podmínky Rodinného vstupného (vyjma dětí do 5 let věku včetně).
7.3. Zákazník je povinen si Pásku na ruku řádně umístit na zápěstí. Žádné jiné umístění není povoleno. Při nesprávném umístění Pásku na ruku nebo jeho poškození nebude povolen vstup do areálu AMD.
7.4. Zákazník je povinen mít po celou dobu pobytu v areálu AMD řádně umístěný Pásek na ruku na zápěstí. V případě jeho ztráty nebo poškození může být Zákazník požádán Personálem o opuštění prostor Akce bez nároku na náhradu.
7.5. Zakoupením Vstupenky nebo E-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního řádu po celou dobu pobytu na Akci. Zákazník má možnost se s Návštěvním řádem seznámit na internetové adrese: www.BrnoGP.cz.
7.6. ČAMS si vyhrazuje právo na změnu programu, doprovodného programu nebo změnu ve vystavovatelích či exponátech. ČAMS nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi nebo třetí osobě v souvislosti s výše uvedenými změnami.
7.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností ČAMS, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ČAMS také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ČAMS o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může ČAMS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že ČAMS nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat ČAMS nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby ČAMS nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ČAMS povinen tuto informaci předat. ČAMS má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Akcí, službami nebo E-vstupenkami společnosti ČAMS na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ČAMS na elektronickou adresu Zákazníka.
9.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky ČAMS z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností ČAMS v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Kontaktní údaje ČAMS: adresa pro doručování Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s., Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 605.

 

Reklamační řád

1. Uplatnění reklamace

1.1 Zaplacená Vstupenka, E-vstupenku či identifikační náramek se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty či odcizení Vstupenky, E-vstupenky či identifikačního náramku nebude nahrazována novou a Zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
1.2 Reklamaci zakoupené E-vstupenky je Zákazník povinen uplatnit do 48 hodin od obdržení E.vstupenky prostřednictvím písemného oznámení ČAMS a reklamaci Vstupenky zakoupené na místě v den a čas nákupu přímo na pokladně.
1.3 ČAMS odpovídá Zákazníkovi za řádné a včasné poskytnutí E-vstupenky dle smlouvy. ČAMS neodpovídá Zákazníkovi za řádné a včasné poskytnutí E-vstupenky dle smlouvy zejm. tehdy, nebyla-li ČAMS řádně a včas E-vstupenka dle smlouvy poskytnuta v důsledku jednání či opomenutí Zákazníka.
1.4 ČAMS Zákazníkovi odpovídá za to, že veškeré Zákazníkovi dodané E-vstupenky jsou při jejich dodání ve shodě se smlouvou. ČAMS Zákazníkovi neodpovídá za to, že veškeré Zákazníkovi dodané E-vstupenky jsou při jejich dodání ve shodě se smlouvou zejm. tehdy, byla-li případná neshoda se smlouvou způsobena Zákazníkem či pokud o této neshodě Zákazník věděl před převzetím E-vstupenky.
1.5 Práva a povinnosti Smluvních stran vznikající v důsledku nikoliv řádného čí nikoliv včasného poskytnutí E-vstupenky dle smlouvy se řídí přiměřeně zejm. ustanoveními části čtvrté, hlavy I., dílu 7 oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.6 Neposkytne-li ČAMS E-vstupenku dle smlouvy včas, je Zákazník povinen neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 48 hodin ode dne vzniku prodlení ČAMS, o tom doručit ČAMS písemné oznámení. ČAMS je dána povinnost poskytnout E-vstupenku dle smlouvy v dodatečné lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení Zákazníka dle tohoto ustanovení, není-li Zákazníkem stanovena lhůta delší. Neposkytne-li ČAMS E-vstupenku dle smlouvy ani v této dodatečné lhůtě, je Zákazník povinen doručit o tom ČAMS písemné oznámení, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 48 hodin ode dne vzniku prodlení ČAMS s poskytnutím E-vstupenky dle smlouvy v dodatečné lhůtě. Zároveň je Zákazníkovi dáno právo od smlouvy odstoupit. Toto právo může Zákazník uplatit ve lhůtě do 48 hodin ode dne vzniku prodlení ČAMS s poskytnutím E-vstupenky dle smlouvy v dodatečné lhůtě, poté toto právo zaniká.
1.7 Neposkytne-li ČAMS E-vstupenku dle smlouvy řádně, je spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději do 48 hodin ode dne poskytnutí nikoliv řádného plnění ze strany ČAMS, o tom doručit ČAMS písemné oznámení. ČAMS je dána povinnost řádně poskytnout E-vstupenku dle smlouvy v dodatečné lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení Zákazníka dle tohoto ustanovení, není-li Zákazníkem stanovena lhůta delší. Neposkytne-li ČAMS E-vstupenku dle smlouvy ani v této dodatečné lhůtě řádně, je spotřebitel povinen doručit o tom ČAMS písemné oznámení, a to neprodleně, nejpozději do 48 hodin ode dne vzniku prodlení ČAMS s řádným poskytnutím E-vstupenky dle smlouvy v dodatečné lhůtě. Zároveň je Zákazníkovi dáno právo od smlouvy odstoupit. Toto právo může Zákazník uplatit ve lhůtě do 48 hodin ode dne vzniku prodlení ČAMS s řádným poskytnutím E-vstupenky dle smlouvy v dodatečné lhůtě, poté toto právo zaniká.
1.8 Veškerá práva dle ustanovení čl. 5 OP je spotřebitel oprávněn a povinen uplatnit na e-mailové adrese ČAMS: info@brnogp.cz.
1.9 Dojde-li během Akce k takové změně podmínek, zejména povětrnostních a těch způsobených vyšší mocí, které nemohlo ČAMS odvrátit, a které neumožní bezpečné provedení Akce, není ČAMS povinnen vracet úhradu.
1.10 Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění Vstupenky či E-vstupenky, které obdržel zdarma od ČAMS nebo společnosti pověřené ČAMS (například v rámci promo Akce).

2. Zánik práv a povinností ze smlouvy

2.1 Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení OP je spotřebitel oprávněn a povinen uplatnit u ČAMS výhradně písemně na e-mailové adrese ČAMS: info@brnogp.cz zasláním Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je obsažen v příloze č. 1 těchto OP. Odstoupení od smlouvy je Zákazník oprávněn a povinen na v tomto ustanovení uvedenou e-mailovou adresu ČAMS odeslat ve lhůtě stanovené pro odstoupení, jinak je odstoupení neúčinné.
2.2 ČAMS je dáno právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce ve lhůtě do čtrnácti dnů tehdy, kdy ani ve lhůtě do 10 dní ode dne uzavření smlouvy nedojde ze strany Zákazníka k úhradě ceny veškerých E-vstupenek dle smlouvy. V tomto případě se Smlouva bez dalšího od počátku ruší.
2.3 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně vše, co si na základě smlouvy plnily. Po odstoupení od smlouvy se E-vstupenka nevrací. Zákazník není po odstoupení od smlouvy oprávněn jakkoliv disponovat s E-vstupenkou či s jejím tiskovým výstupem. ČAMS je po odstoupení bezodkladně, nejpozději pak ve lhůtě do čtrnácti dní ode dne odstoupení od smlouvy povinna vrátit Zákazníkem uhrazenou cenu E-vstupenky dle smlouvy, není-li stanoveno jinak, a to výhradně stejnou platební metodou, jako byla provedena platba za Vstupenku nebo E-vstupenku.

V Brně dne 1. 12. 2023