Zvláštní ustanovení

Exhibice československých formulí, závodních motocyklů a cestovních vozů

Jak je to s jízdami po dráze?
V průběhu víkendu jsou vypsány pro každou katregorii celkem 4 jízdy (pro GPHV 3 jízdy) v délce trvání cca 15 minut pro historické závodní cestovní vozy (s kapacitou 50 aut), formule a placky (s kapacitou 50 aut), pro GPHV (s kapacitou 50 aut) a motocykly a sidecary (kapacita 70 strojů).

Jízdy jsou striktně vypsány pro sportovní a historické vozy splňující následující požadavky:
• karoserie nesmí nést známky koroze nebo jiného poškození
• mechanické části bez známek nadměrného opotřebení
• osvětlení vozu naprosto funkční
• zvláštní úpravy např. aerodynamické prvky doloží jezdec dobovou fotografii, tiskem, homologačním listem apod.

Základní pravidla pro klasické závodní automobily:
• ochranná konstrukce (rám, klec), čtyřbodové bezpečnostní pásy, hasicí přístroj min. 2 kg, 6pólový odpojovač baterie, přístupné tažná oka nebo pásy
• přípustné jsou repliky dobových vozů

Základní pravidla pro historické vozy:
• čtyřbodové bezpečnostní pásy, hasicí přístroj min. 2 kg, přístupné tažná oka nebo pásy
• striktně dobový historický stav, repliky vozů nejsou přípustné

Základní pravidla pro historické závodní motocykly:
• řádný technický stav

Pro jezdce a případné spolujezdce platí tyto podmínky a bezpečnostní prvky:
zákaz účasti spolujezdců ve věku do 18 let (včetně)

Pro automobily:
• závodní automobilová ochranná přilba
• závodní automobilová kombinéza
• závodní automobilové rukavice
• závodní automobilová uzavřená obuv

Pro motocykly:
• motocykly vyrobené do roku 1949 jednodílná kožená kombinéza nebo dvojdílný kožený oblek za předpokladu, že oba díly jsou spolu pevně spojeny zipem
• motocykly vyrobené od roku 1950 jednodílná kožená kombinéza
• následující díly kombinézy musí být vyloženy nejméně dvojitou vrstvou kůže nebo vložkou z pěnové hmoty o minimální tloušťce 8 mm: ramena, lokty, kyčelní klouby, kolena
• nedoporučujeme podšívky a spodní prádlo ze syntetického materiálu, které se mohou roztavit a které mohou při nehodě poškodit pokožku jezdce
• kožené rukavice a boty nad kotníky, které spolu s kombinézou poskytnou plné krytí jezdcova těla od krku dolů
• nekožené materiály mohou být použity, pokud jsou zkontrolovány a schváleny Technickým komisařem k použití
• homologovaná přilba uzavřeného typu s označením minimálně 05
• doporučujeme nehořlavé oblečení včetně spodního prádla a chrániče páteře

Celé znění technických a bezpečnostních požadavků pro automobily účastnící se jízd po dráze

A) Klasický závodní automobil (zahrnuje i jejich repliky):

1) Ochranná konstrukce (rám, klec) v souladu se současnými nebo dobovými předpisy, bezpečnostními předpisy, s důrazem na dokonalý současný technický stav. Výjimku tvoří závodní vozy do roku výroby 1960 nebo jejich repliky, kde však ochrannou klec důrazně doporučujeme*;
2) bezpečnostní pásy, minimálně 4 bodové, nepoškozené bez známek výrazného opotřebení, upevnění musí odpovídat některé z variant přílohy J*;
3) sedačka jezdce i spolujezdce, původní nebo současná, každá však řádně upevněna do karoserie vozu*;
4) tažná oka nebo pásy na voze, musí spolehlivě zajistit odtažení vozu a musí být označena kontrastní barvou;
5) hasicí přístroj 2 kg, řádně označen, s platnou revizí a upevněn podle některé z variant přílohy J;
6) šestipólový odpojovač baterie s vnějším i vnitřním ovládáním, řádně označený;
7) baterie libovolná, umístění libovolné, její upevnění vždy s ohledem na její hmotnost, nevodivé překrytí plus pólu vždy povinné;
8) palivová nádrž sériová (oddělená od prostoru pro posádku) nebo speciální bezpečnostní, vždy řádně upevněná*.
*) Povinná výbava 1), 2), 3), 8) může být s prošlou homologací.

B) Historický automobil:

1) Bezpečnostní pásy, minimálně 4 bodové, nepoškozené bez známek výrazného opotřebení, upevnění musí odpovídat, některé z variant přílohy J**;
2) vzhledem a technickým stavem musí odpovídat původnímu stavu v roce výroby, dodatečné úpravy motoru, podvozku a karoserie musí odpovídat dobovým úpravám;
3) pneumatiky a disky jsou libovolné, rozměry pneumatik však musí odpovídat dobové specifikaci a nesmí přesahovat hrany blatníků (jejich použití nevyžaduje zásah do karoserie);
4) blatníky vozidel mohou být rozšířené, pokud byla tato úprava v minulosti homologována;
5) tažná oka umístěná na přední a zadní části vozidla nebo pásy na voze, musí spolehlivě zajistit odtažení vozu a musí být označena kontrastní barvou;
6) otevřený historický automobil, jehož střešní konstrukce netvoří pevnou část skeletu, musí být vybaven bezpečnostním ochranným rámem pro řidiče i spolujezdce umístěným za předními sedadly (pokud je vozidlo vybaveno sedačkou spolujezdce). Výjimku tvoří vozy do roku výroby 1960, kde však ochrannou klec důrazně doporučujeme. Rám tvoří hlavní oblouk a dvojice zadních podélných vzpěr. Rozměry hlavního oblouku minimálně 50×2 mm, rozměry výztuh minimálně 40×2 mm. Materiál je ocel s pevností v tahu 350N/mm2. Upevňovací body je nutno vyztužit ocelovou deskou tloušťky 3 mm o ploše 120 cm2. Upevnění rámu do vyztužených míst karoserie buď svárem, nebo 3 šrouby o průměru minimálně 8 mm a pevnosti minimálně 8.8, nebo kombinace obojího**;
7) baterie libovolná, řádně upevněná. Nevodivé překrytí plus pólu vždy povinné;
8) hasicí přístroj 2 kg, řádně označen, s platnou revizí a upevněn podle některé z variant přílohy J.
**) Povinná výbava 1), 6) může být s prošlou homologací.

Celé znění technických a bezpečnostních požadavků pro motocykly účastnící se jízd po dráze

Do této kategorie patří historické závodní motocykly, které existovaly do konce roku 1978 a které byly nejpozději ke stejnému datu sportovně nasazeny k závodu. Dále pak i detailně přesné repliky závodních strojů a stroje dodatečně přestavěné na závodní, podle tehdejších předpisů.

Jezdec je zodpovědný za technický stav stroje od vjezdu do depa, během všech jízd až do doby ukončení akce.

Palivové a olejové nádrže

 • Palivo musí být v jediné nádrži bezpečně připevněné k motocyklu.

 • Musí být učiněno vše pro to, aby se zabránilo ztrátě uniklého oleje a aby tak nedošlo k ohrožení následujícího jezdce.

 • Motocykl musí být olejotěsný, případně musí být vybaven zařízením zabraňujícím unikání oleje na trať. Všechny hadice, zátky a šroubení v olejovém systému musí být zajištěny proti uvolnění. Oddychy z motoru a z nádrží musí být vyvedeny do sběrné nádržky.

 • Uzávěry plnících hrdel paliva a oleje nesmí v uzavřeném stavu dovolit unikání paliva nebo oleje. Navíc musí být bezpečně zajištěny, aby se zabránilo náhodnému otevření.

Kola, ráfky a pneumatiky

 • Pneumatika musí být namontována na odpovídajícím ráfku. Vnitřní část (opěrná) ráfku nesmí být deformována nebo poškozena.

 • Jako bezpečnostní minimum je stanovena nejmenší hloubka dezénové drážky 2,5 mm v celém obvodu drážky při předstartovní kontrole. Dezén musí být vytvořen výrobcem Při výrobě pneumatiky.

 • Rychlostní zatřídění namontovaných pneumatik musí korespondovat s maximální rychlostí motocyklu.

Kryty otevřených převodů

 • Pro všechny motocykly musí být primární převod, je-li volné přístupný, opatřen z bezpečnostního důvodu krytem. Tento kryt musí být konstruován tak, aby případně jezdec nebo spolujezdec nemohl přijít do náhodného styku se součástkami převodu. Kryt musí být konstruován tak, aby chránil jezdce před poraněním prstu.

 • U sidecar je požadován kryt řetězu, není-li sekundární převod zakryt kapotáží.

 • Kryt sekundárního řetězu musí být namontován takovým způsobem a na takovém místě, aby zabránil zachycení mezi spodní dráhou řetězu a řetězovým kolem zadního kola.

Výfuková potrubí

 • Konec výfukové trubky musí být vodorovný a rovnoběžný se stresovou osou motocyklu sólo (s tolerancí +/-10°).

 • Výfukové plyny musí být vyfukovány směrem dozadu, ale nesmí být vyfukovány tak, aby zvedaly prach, znečišťovaly pneumatiky nebo brzdy nebo obtěžovaly případného spolujezdce nebo ostatní jezdce.

 • Nejzazší konce výfukových potrubí motocyklu sólo nesmí sahat dále než k svislé tečně zadní pneumatiky za předpokladu, že výfukový systém je v souladu s původní homologací.

 • U motocyklu s postranním vozíkem musí výfukové potrubí vypouštět výfukové plyny vodorovné a směrem dozadu nejvýše v úhlu 30o k ose stroje.

Řídítka

 • Otevřené konce řídítek musí být uzavřeny zátkou z pevného materiálu nebo kryty pryží.

 • Při použití kapotáže nesmí nikdy dojít k dotyku předního kola s kapotáží v jakékoli poloze řídítek.

 • Pevné dorazy řízení (za dorazy se nepovažují tlumiče řízení) musí být namontovány tak, aby zajistily minimální volný prostor 30 mm mezi řídítky s pákami při plném rejdu a palivovou nádrží tak, aby si jezdec nemohl přiskřípnout prsty.

 • Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo k jejich prasknutí.

Ovládací páčky

 • Všechny ovládací páky na řídítkách (spojka, brzda atd.) musí být zakončeny kuličkou (minimální průměr této kuličky musí být nejméně 16 mm). Kulička muže být rovně zploštělá, avšak její hrany musí být v každém případě zaobleny (minimální tloušťka zploštělé části 14 mm). Tato zakončení musí být připevněna trvalým způsobem a musí tvořit nedílný celek s pákou.

 • Každá ovládací páka (ruční i nožní) musí být namontována na samostatném čepu.

 • Je-li brzdová páka načepována na ose stupačky, musí fungovat za všech okolností, a to i když je stupačka ohnuta nebo jinak deformována.

Ovládání plynu, poziční světlo

 • Ovládání plynu se musí samočinně zavřít, není-li drženo rukou.

 • Všechny motocykly musí být vybaveny zadním pozičním světlem červené barvy o min. účinné ploše 1200 mm 2 a min. svítivost 40 lumen. (žárovka min. 21 W). Toto světlo je rozsvíceno při snížené viditelnosti na příkaz ředitele podniku a musí svítit po celou dobu jízdy.

Palivová čerpadla

 • Elektrická palivová čerpadla musí být zapojena přes okruh vypínání zapalování, který pří nehodě automaticky vypne zapalování.

 • Pro potřeby technické kontroly musí být elektrická palivová čerpadla vybavena testovacím zařízením.

Stupačky

 • Stupačky mohou být sklopné, ale v tom případě musí být opatřeny zařízením, které je automaticky vrátí do normální polohy a na konci stupačky musí být integrální ochrana o poloměru min. 8 mm.

 • Nesklopné kovové stupačky musí být vždy opatřeny trvale upevněnou zátkou z plastu, Teflonu® nebo obdobného typu materiálu (min. průměr 16 mm).

Brzdy

 • Motocykly a sajdkáry musí mít nejméně dvě účinné brzdy (jednu na každém kole), pracující nezávisle na sobě a soustředně s kolem.

 • U motocyklu s přívěsným vozíkem musí být na sajdkárovém kolu namontována brzda.

Blatníky a ochrana kol

 • Blatníky musí na každé straně bočně překrývat pneumatiku.

Kapotáž motocyklu

 • Přední kolo s výjimkou pneumatiky a části skryté za blatníkem musí být z každé strany jasné viditelné.

 • Žádný prvek kapotáže nesmí vpředu přečnívat svislou rovinu vedenou 100 mm před osou předního kola. Blatníky nebudou považovány za kapotáž.

 • Žádný prvek kapotáže nesmí být umístěn za svislou rovinou procházející osou zadního kola a ráfek zadního kola za touto rovinou musí být zřetelně viditelný na obvodu nejméně 180°. Žádná část motocyklu nesmí přečnívat za svislou rovinou, procházející nejzadnějším bodem zadního kola.

 • Křidélka nebo spoilery mohou být použity pouze na motocyklech sólo, jsou-li nedílnou součástí kapotáže nebo sedla. Nesmějí překročit šířku kapotáže ani výšku řídítek. Ostré hrany musí být zaobleny poloměrem minimálně 8 mm.

 • Hrana předního ochranného štítu a všechny vyčnívající hrany kapotáže musí být zaobleny.

 • Jezdec v normální jízdní poloze musí být s výjimkou předloktí (u sajdkáru též nohou) dokonale viditelný z obou stran, zezadu i shora. Minimální vzdálenost obličeje jezdce nebo jeho přilby od kapotáže (vč. ochranného štítu) musí být 100 mm. Je zakázáno použít průhledné materiály, kterými by se tyto předpisy obcházely.

 • V každé poloze řídítek musí být mezi kapotáží a konci řídítek nebo jiného systému řízení minimální vzdálenost 20 mm, včetně příslušenství, které je na nich upevněno.

 • U všech čtyřdobých motocyklů vybavených kapotáží, musí být spodní kapotáž zkonstruována tak, aby v případě havárie motoru zadržela nejméně polovinu z celkového množství oleje a chladicí kapaliny použitých v motoru. Spodní okraj otvoru v kapotáži musí být umístěn nejméně 50 mm nad spodní hranou kapotáže.

 • Spodní část kapotáže muže být opatřena maximálně dvěma otvory o průměru 25 mm. Tyto otvory musí být uzavřené za sucha a musí být otevřené při „mokrém“ závodu (WET RACE), je-li vyhlášen ředitelem závodu.

 • Jsou povoleny jen minimální úpravy týkající se profilu spodní části kapotáže, ale pouze pro splnění tohoto pravidla.

Přilby, ochranný oděv a obuv – vybavení jezdce a spolujezdce

 • motocykly vyrobené do roku 1949 jednodílná kožená kombinéza nebo dvojdílný kožený oblek za předpokladu, že oba díly jsou spolu pevně spojeny zipe

 • motocykly vyrobené od rok 1950 jednodílná kožená kombinéza

 • následující díly kombinézy musí být vyloženy nejméně dvojitou vrstvou kůže nebo vložkou z pěnové hmoty o minimální tloušťce 8 mm: ramena, lokty, kyčelní klouby, kolena

 • nedoporučujeme podšívky a spodní prádlo ze syntetického materiálu, které se mohou roztavit a které mohou při nehodě poškodit pokožku jezdce

 • kožené rukavice a boty nad kotníky, které spolu s kombinézou poskytnou plné krytí jezdcova těla od krku dolů

 • nekožené materiály mohou být použity, pokud jsou zkontrolovány a schváleny Technickým komisařem k použití.

 • homologovaná přilba uzavřeného typu s označením minimálně 05. Přilba musí být řádně upevněna, musí dobře padnout a být v dobrém stavu. Přilba musí mít podbradní stahovací řemínek „upevňovacího systému”. Helmy, že v případě nebezpečí mohou být rychle a snadno sejmuty z hlavy pouze uvolněním nebo přeříznutím podbradního stahovacího řemínku.

 • doporučujeme nehořlavé oblečení včetně spodního prádla a chrániče páteře

 • otázka ohledně vhodnosti a stavu jezdcova (případně spolujezdcova) oděvu, výbavy a Přilby bude rozhodnuta Technickým komisařem, který muže v případě potřeby požádat o konzultaci výrobce, předmětné části před konečným rozhodnutím.

Kontrola

 • Jezdec je v každou dobu během sportovního podniku odpovědný za svůj motocykl.

 • Technická prohlídka bude prováděna až po předložení technické karty potvrzené pořadatelem (administrativní přejímka).

 • Jezdec nebo jeho mechanik se musí dostavit se strojem k technické kontrole v termínu, stanoveném ve Zvláštních ustanoveních. K technické kontrole může předvést pouze dva motocykly, převzaté motocykly budou technickým komisařem označeny (nálepkou). Na žádost technického komisaře se musí k technické přejímce jezdci dostavit osobně.

 • Účastník, který se nedostaví osobně tak, jak je předepsáno výše, může být z jízd vyloučen. Ředitel závodu může zakázat každému, kdo se nechová podle předpisů i každému jezdci který se může stát nebezpečím pro další účastníky nebo diváky, účast v jízdách.

 • Technická kontrola musí být provedena podle harmonogramu uvedenému ve Zvláštních ustanoveních. Maximální počet osob účastnících se technické prohlídky je jezdec a dva další.

 • Jestliže během tréninku nebo závodu shledá technický komisař, že některý stroj má závadu, která by se mohla stát nebezpečnou pro ostatní jezdce, uvědomí o tom ihned ředitele závodu nebo jeho zástupce. Je jejich povinností vyloučit takový stroj z jízd.

Obecně pro všechna vozidla:

1) Karoserie nesmí nést známky koroze nebo jiného poškození;
2) mechanické části bez známek nadměrného opotřebení;
3) osvětlení vozu naprosto funkční;
4) zvláštní úpravy např. aerodynamické prvky doloží jezdec dobovou fotografii, tiskem, homologačním listem apod.;
5) bezpečnostní prvky viz.výše budou striktně vyžadovány.

Technické a bezpečnostní prvky – jezdec a spolujezdec*

Povinná výbava (vše i s prošlou homologací):
1) závodní automobilová ochranná přilba;
2) závodní automobilová kombinéza;
3) závodní automobilové rukavice;
4) závodní automobilová uzavřená obuv.

Děti je zakázáno vozit! Na trať mohou pouze osoby starší 18 let!

*) Důrazně doporučujeme: nehořlavou závodní kombinézu, nehořlavé dlouhé spodní prádlo, nehořlavou kuklu, nehořlavé ponožky, nehořlavé rukavice, nehořlavou obuv, tzn. vybavení s platnou homologací


12.–14. 7. 2024

Brno Grand Prix Revival 2024 je volný podnik historických automobilů, motocyklů a sidecarů v ukázkových jízdách a jízdě pravidelnosti na trati Masarykova okruhu v Brně.

Pořadatel podniku:

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s.

Sekretariát:

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s.
Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO 023 682 69
Tajemník závodů Kateřina Kupková
tel.: +420 545 242 605, ‭+420 608 872 876‬
e-mail: info (at) BrnoGP.cz
www.BrnoGP.cz

Organizační výbor Brno Grand Prix Revival 2024:

Kateřina Kupková, Karel Kupka, Michal Velebny, Jiří Smetana, Karel Kostroň a Ondřej Hrůza

Popis trati:

Místo: Masarykův okruh 201, 66481 Ostrovačice, Česká republika
Délka jednoho kola: 5403,19 metrů – viz příloha
Šířka trati: 15 metrů
Charakter trati: asfalt 100 %
Umístění: západně od Brna

Účastníci:

Podniku se může zúčastnit osoba starší 18 let která je držitelem příslušného řidičského oprávnění.
Spolujízda je povolena osobám starším 18 let, které jsou zapsány na seznamu pojištěných účastníků. Pro všechny účastníky platí stejné bezpečnostní předpisy, spolujezdci u vozidel vybavených bezpečnostními pásy musí být řádně připoutáni (je třeba vzít v úvahu výšku pasažéra a konstrukci sedadla). Pro případné spolujízdy maximálně využijte páteční volné seznamovací jízdy.

Vypsané kategorie a třídy:

Stroje jezdců pozvaných pořadatelem na základě poslaných přihlášek budou rozděleny do kategorií a tříd:

 Přihlášky:

Přihláška bude přijata pouze elektronicky. Součástí přihlášky jsou i požadavky účastníka na zvláštní služby (navýšení počtu vstupů, parkování, vjezdů). Příjem přihlášek bude v jednotlivých kategoriích uzavřen 16. 6. 2024. Zasláním přihlášky nevzniká nárok na účast v exhibičních jízdách Brno Grand Prix Revival 2024. Po odeslání přihlášky přijdou emailem instrukce k platbě a účastník provede úhradu vkladu. Bez zaplaceného vkladu nebude účastník přijat a v případě nezaplacení vkladu do 16. 6. 2024 bude přihláška zamítnuta. Spuštění přijmu přihlášek: 1. 1. 2024
Ukončení příjmu přihlášek: 16. 6. 2024
Potvrzení konečného seznamu účastníků: 29. 6. 2024
Termín pro úhradu vkladu: 16. 6. 2024


Vklady:

Vklad za účastníka je stanoven částkou:

 

do 31.3.2024

do 16.6.2024

Motocykl / sidecar 1)

3 490 Kč

4 990 Kč

Grand Prix Historických Vozidel 1) 4 490 Kč 5 990 Kč
Formule a placky 1) 4 490 Kč 5 990 Kč

Cestovní závodní automobil 1)

5 990 Kč

7 990 Kč

Další auto/moto stejné kategorie 2) 990 Kč 1 490 Kč

Další auto jiné kategorie 3)

2 290 Kč

2 990 Kč

Další osoba 4)

890 Kč

990 Kč

Další osobní auto v depu 5)

690 Kč

890 Kč

Další osobní auto na VIP parkovišti 5)

390 Kč

490 Kč

1) Ke každé registraci náleží vstup pro 3 osoby (jezdec a 2x doprovod) a jeden vjezd pro doprovodný automobil s přívěsným vozíkem (karavan, dodávku).
2) „Náhradní“ – možno jet pouze s jedním vozidlem.
3) Druhé vozidlo zařazené do jiné katagorie.
4) V případě, že potřebujete více vstupenek pro doprovod než zahrnuje daná registrace, můžete přikoupit další vstupenky pro tyto osoby (maximální počet dalších osob je 3.
5) Parkování druhého vozu je ideální v případě, kdy nechcete na okruhu zůstávat přes noc a potřebujete být mobilní a odjet například do hotelu nebo váš doprovod přijede jiným osobním vozidlem. Můžete volit dvě možnosti – parkování v depu blízko klubové zóny, nebo na VIP parkovišti za tribunami T3 a T5. Zdarma můžete parkovat na hlavních parkovištích pro veřejnost (T1 za mostem nebo VN u hlavního vstupu).

 Časový harmonogram:

Čtvrtek 16. 5. 2024 18:00 – 21:00 Otevření depa pro příjezd účastníků Pátek 17. 5. 2024 – do areálu budou vpuštěni pouze účastníci akce 9:00 Otevření depa, příjezd a registrace účastníků jsou možné po celý den 9:00 – 16:00 Volné seznamovací jízdy, partnerské jízdy, spolujízdy 9:00 – 17:00 Administrativní přejímka 13:00 – 20:00 Technická přejímka provedena obchůzkou TK 21:00 Uzavření depa Sobota 18. 5. 2023 7:00 Otevření depa 8:00 Ukončení příjezdu účastníků 7:00 – 8:00 Administrativní přejímka 7:30 – 8:30 Technická přejímka provedena obchůzkou TK 9:00 – 11:00 Seznamovací jízdy 11:00 – 17:00 Měřené a exhibiční jízdy 17:15 – 17:30 Vyhlášení výsledků 19:00 Uzavření depa Neděle 19. 5. 2023 7:00 Otevření depa 8:00 – 10:00 Seznamovací jízdy 10:00 – 16:00 Měřené a exhibiční jízdy 16:15 – 16:45 Vyhlášení výsledků

Administrativní a technická přejímka:

Administrativní přejímka: Během administrativní přejímky bude kontrolováno řidičské oprávnění účastníků. Součástí administrativní přejímky bude potvrzení prohlášení účastníka a potvrzení pro spolujízdu včetně potvrzení zákonných zástupců. Dále proběhne kontrola zápisu všech účastníků v seznamu pojištěných. Bude kontrolována úhrada vkladů a předány příslušné doklady a označení. Účastníci obdrží startovní číslo a povinnou reklamu pořadatele, dle přihlášené kategorie a označení osob. Účastníci měřených kategorii (ne exhibiční jízdy) obdrží transpondér k měření časů. Transpondér bude vydáván oproti vratné kauci 1 000,- Kč. Účastníci umístí transpondér vhodným způsobem na závodní stroj. Transpondér účastníci vrátí po skončení akce případně před svým odjezdem.

Technická přejímka: Během technické přejímky bude kontrolován technický stav vozidla a bezpečnostní výbava účastníků. Technický stav vozidla musí odpovídat provedení, které odpovídá dané kategorii a třídě. Vozidlo ve špatném technickém stavu např. s viditelným únikem provozních kapalin nebude převzato.
U soutěžních a závodních automobilů se doporučuje použití odpojovače baterie a hasícího přístroje. Rovněž bude kontrolováno uchycení sedadel a kvalita bezpečnostních pasů je-li jimi vozidlo historicky vybaveno. Bude provedena kontrola vylepení startovních čísel. Během technických přejímek bude kontrolována montáž transpondérů. Při technické přejímce bude kontrolovaná bezpečnostní výbava jezdců. Všichni jezdci kategorie motocykly a automobily během rozjížděk použijí ochrannou přilbu, odpovídající kombinézu, která bude plně krýt jezdcovo tělo (dlouhé rukávy a nohavice), rukavice a pevnou obuv. V kategorii automobilů se doporučuje použití kombinézy nehořlavé (i s prošlou homologací). Účastníci v otevřených automobilech a motocyklech použijí vhodnou ochranu zraku.
Stejná bezpečnostní pravidla platí i pro exhibiční jízdy závodních a soutěžních vozidel. Pro exhibiční jízdy produkčních vozidel je ochrana hlavy a zraku doporučena. Stejná bezpečnostní pravidla platí i pro případnou spolujízdu. 

Průběh podniku:

Závod se jede na trati dle plánku v příloze
Jízdy pravidelnosti: Účelem jízd pravidelnosti je dosažení nejmenšího rozdílu mezi jednotlivými měřenými koly v dané rozjížďce.
Seznamovací jízdy: Na začátku každého dne budou organizovány pro jednotlivé kategorie a třídy seznamovací jízdy.
Jízdy pravidelnosti: Účastníci budou seřazení v startovním prostoru. Start do měřené jízdy bude prováděn jednotlivě v cca 5sekundových intervalech. Účastníkům budou měřena jednotlivá kola během rozjížďky. Start a cíl rozjížďky je letmý. Třídy v jednotlivých kategoriích (motocykly, sidecary, automobily) absolvují jednu seznamovací jízdu a dvě měřené rozjížďky v délce cca 12 až 15 minut během každého dne.
Exhibiční jízdy: Účelem exhibičních jízd je předvést divákům závodní stroje z minulosti a umožnit tak seznámení s mnohdy vzácnými třeba i muzejními exponáty. Tyto jízdy nejsou měřeny a nejsou hodnoceny.
Vlajková signalizace včetně elektronických vlajek (semafory): Traťoví komisaři budou signalizovat překážku na trati žlutou vlajkou. V případě vyvěšení této vlajky může ředitel závodu rozhodnout o opakování rozjížďky. Zastavení rozjížďky bude signalizováno červenou vlajkou. V případě zastavení bude rozjížďka opakována. Exhibiční jízdy nebudou opakovány. Konec rozjížďky je signalizován šachovnicovou vlajkou.