Obchodní podmínky pro vystavovatele na akci Brno Grand Prix Revival 2024

spolku Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s. (dále Pořadatel), identifikační číslo: 02368269, se sídlem na ulici Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 605, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 17921/KSBR pro účast na Akci Brno Grand Prix Revival konané ve dnech 11. - 14. 7. 2024 v areálu Automotodrom Brno, Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice (dále jen „AMD“).

Součástí OP jsou tyto dokumenty:
1) Obchodní podmínky pro vystavovatele
2) Návštěvní řád


1. Vymezení pojmů

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pořadatele a fyzické nebo právnické osoby, která se registruje k účasti na Akci (dále jen „Vystavovatel“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.
1.2. Ustanovení těchto OP a Návštěvního řádu tvoří nedílnou součást smlouvy smluvních stran o poskytování služby v podobě poskytnutí Komerčního prostoru k prezentaci Firmy, prezentace Firmy prostřednictvím Loga v tiskovinách a na stupni vítězů, inzerce Firmy v programu Akce, umístění Firemního banneru v areálu AMD a na závodní dráze, poskytnutí VIP vstupenek pro Firemní partnery, poskytnutí vstupenek pro personál Vystavovatele, parkování v areálu na VIP parkovišti.
1.3. Ustanovení těchto OP a Návštěvního řádu upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s užíváním Areálu AMD.
1.4. Ustanovení OP a Návštěvní řád jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, OP a Návštěvní řád jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Pro případ rozporu ujednání těchto OP a Návštěvního řádu se použije ujednání OP.
1.6. „Akce“ se rozumí Akce, kterou pořádá Pořadatel, konaná v areálu AMD pod názvem Brno Grand Prix Revival, které je možno se účastnit po řádně odeslané registraci a uhrazení stanoveného poplatku.
1.7. „Bannerem na závodní dráze“ se rozumí banner dodaný Vystavovatelem nejpozději 10. 7. 2024. Banner nesmí přesáhnout velikost 2 m2. Banner bude umístěn na závodní dráze na viditelném místě návštěvníkům. O umístění Banneru rozhoduje Pořadatel.
1.8. „Bannerem v areálu AMD“ se rozumí banner dodaný Vystavovatelem nejpozději 12. 7. 2024 do 12 hodin. Banner nesmí přesáhnout velikost 2 m2. Banner bude umístěn v areálu AMD na viditelném místě návštěvníkům. O umístění Banneru rozhoduje Pořadatel.
1.9. „Inzercí Firmy v programu Akce„ se rozumí inzerát dodaný Vystavovatelem ve formátu objednaném při registraci k účasti.
1.10. „Komerčním prostorem“ se rozumí vystavovatelské místo na venkovní ploše v areálu AMD, které bude přístupné všem návštěvníkům Akce.
1.11. „Logem na stupni vítězů“ se rozumí uveřejnění loga firmy na desce za stupni vítězů, kde bude docházet k předávání cen závodníkům.
1.12. „Logem v tiskovinách“ se rozumí uveřejnění loga firmy na plakátu Akce, který se bude používat k prezentaci Akce v tištěných a internetových médiích a na webu Pořadatele v seznamu partnerů. Vystavovatel je povinen dodat Pořadateli logo v potřebném formátu a souhlasí s jeho užíváním. Logo bude umístěno v tiskovinách, které budou zhotoveny po datu řádně uhrazené faktury za služby vystavené Pořadatelem nebo Zástupcem.
1.13. „Ostatní osoby“ se rozumí fyzická osoba, která doprovází Firmu na Akci a vlastní oprávnění ke vstupu do areálu AMD.
1.14. „Parkovacím místem v blízkosti Vystavovatelské plochy“ se rozumí konkrétní místo pro parkování v areálu AMD, které bude určeno Pořadatelem. Vystavovatel nebo Ostatní osoby mají povinnost zaparkovat své vozidlo na tomto vyhrazeném místě. Je zakázáno odstavovat vozidlo kdekoliv jinde.
1.15. „Parkování v areálu na VIP parkovišti“ se rozumí oprávnění k vjezdu a parkování na vyhrazeném parkovišti v areálu AMD po dobu Akce. Toto oprávnění je nepřenosné na více vozidel.
1.16. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Pořadatele zajišťující provoz Akce.
1.17. „Pořadatelem“ se rozumí společnost Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., se sídlem Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 023 682 69, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 17921, provozovatel webových stránek www.BrnoGP.cz a pořadatel Akce, právnická osoba poskytující na základě smlouvy Firmě službu uvedenou v bodě 1.2.
1.18. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování služby uvedené v bodě 1.2 uzavíraná na dobu neurčitou mezi smluvními stranami; její nedílnou součást tvoří OP.
1.19. „Smluvní stranou“ se rozumí Pořadatel a Vystavovatel.
1.20. „VIP vstupenkou“ se rozumí vstupenka opravňující Vystavovatele nebo Ostatní osoby ke vstupu na tribuny C, F, T3 a T5 a do depa závodních strojů, pitwalk v polední přestávce, parkování na VIP parkovišti za tribunami T3 a T5 v areálu AMD, přístup do klimatizovaného salónku s výhledem na cílovou rovinku, pro osoby starší 4 let catering v podobě studené i teplé kuchyně v rámci dopoledního a odpoledního bufetu, obědu, teplých i studených nápojů, pro osoby starší 15 let jízdu po obslužné komunikaci těsně podél dráhy prostřednictvím shuttle busu. VIP vstupenku je nutno objednat v eshopu na webu Pořadatele. VIP vstupenka je platná v sobotu nebo v neděli. VIP vstupenka je nepřenosná a před prvním vstupem do areálu AMD bude vyměněna za pásku na ruku.
1.21. „Vstupenkou pro personál Vystavovatele„ se rozumí oprávnění ke vstupu zaměstnanců, brigádníků a Ostatních osob pověřených Vystavovatelem k instalaci, provozu a demontáže Vystavovatelského místa. Vstupenka pro personál Vystavovatele je nepřenosná a před prvním vstupem do areálu AMD bude vyměněna za pásku na ruku.
1.22. „Vystavovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu prostřednictvím registračního formuláře nebo doprovod této osoby (dále jen „Ostatní osoby“). Vystavovatel je povinnen sezn
1.23. „Zástupcem“ se rozumí společnost Atelier Kupka s.r.o., se sídlem Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ 262 329 36, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 38619, pověřená Pořadatelem k zastupování ve věci služeb dle bodu 1.2, včetně vystavování faktur Vystavovatelům za objednané služby.
1.24. Rozhodující je verze OP platná v den provedení platby kupní ceny.
1.25. Tyto OP jsou přístupné v registračním formuláři na internetových stránkách Pořadatele na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Vystavovatel seznámit a budou zasílány emailem společně s fakturou za objednané služby.
1.26. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.
1.27. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení je řízena dle pravidel Zásady ochrany osobních údajů, které jsou volně přístupné na internetových stránkách Pořadatele na adrese www.BrnoGP.cz, kde se s nimi může Vystavovatel seznámit. 2. Přihlášky a přidělování ploch 2.1. Přihlásit se na Akci je možné výhradně na základě vyplnění závazné přihlášky a akceptování těchto OP. Pořadatel rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení či rozšíření objednané plochy, rozměrech a typu výstavní plochy. Pořadatel není povinen vyhovět požadavku vystavovatele na umístění jeho expozice.
2.2. Po obdržení řádně vyplněné přihlášky k účasti na Brno Grand Prix Revival zašle Pořadatel nebo Zástupce Vystavovateli zálohovou fakturu, která zároveň potvrzuje přijetí přihlášky a potvrzení rozsahu přidělené výstavní plochy. Výstavní plocha bude Vystavovateli zpřístupněna k montáži expozice v pátek 12. 7. 2024.
2.3. Pro předání výstavní plochy Vystavovateli je podmínkou zaplacení vystavené zálohové faktury před datem 31. 3. 2024 ve stanoveném termínu, nejpozději však do 31. 3. 2024. Pro předání výstavní plochy Vystavovateli je podmínkou zaplacení vystavené zálohové faktury po datu 1. 4. 2024 ve stanoveném termínu, nejpozději však do 16. 6. 2024. 3. Cena za poskytnutí výstavní plochy (dále jen „cena“) 3.1. Cena je vždy uvedena v přihlášce k účasti na Akci. Plocha se přiděluje v modulech o základní velikosti 5 × 5 m.
3.2. Přidělenou výstavní plochu nesmí Vystavovatel jakkoli poskytnout třetí osobě.
3.3. Jestliže Vystavovatel po obdržení zálohové faktury písemně oznámí Pořadateli, že se veletrhu nezúčastní, jde o porušení smlouvy na straně Vystavovatele. Za toto porušení je Vystavovatel povinen zaplatit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100 % celkové ceny. Pořadatel je oprávněn po obdržení písemného oznámení Vystavovatele o jeho neúčasti na Akci od smlouvy odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy.
3.4. Vystavovatel nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud má vystavovatel zájem o rozšíření plochy a situace to dovoluje, musí tuto skutečnost konzultovat s Pořadatelem. Pokud Pořadatel souhlasí, zavazuje se Vystavovatel zaplatit navíc obsazenou plochu do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, který Pořadatel nebo Zástupce vystaví. 4. Cenové a platební podmínky 4.1. Pořadatel zašle Vystavovateli zálohovou fakturu na celkovou cenu vč. DPH. Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými právními předpisy.
4.2. V případě nezaplacení zálohové faktury v termínu na ní uvedeném je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a Vystavovatel se v tomto případě zavazuje zaplatit Pořadateli smluvní pokutu ve výši odpovídající fakturované částce. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy.
4.3. Veškeré ceny za plnění poskytnutá pořadatelem jsou cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy. 5. Exponáty 5.1. Exponátem se rozumí předmět (dále jen exponát), který je závazně přihlášen a vystaven v prostoru stanoveném Pořadatelem. Exponátem mohou být jen takové předměty, které svým charakterem odpovídají zaměření Akce a jsou akceptovány Pořadatelem. K tomuto odsouhlasení musí Vystavovatel nejpozději 4 týdny před zahájením Akce předat Pořadateli úplný „Seznam exponátů“ s jejich stručným popisem. Jakékoliv výjimky nad rozsah zaměření Akce uděluje Pořadatel.
5.2. Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na Akci pouze exponát, jehož je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a který není nelegálním padělkem hmotné či nehmotné povahy porušujícím právní předpisy duševního vlastnictví platné na území ČR. Bude-li prokázán opak, je Pořadatel oprávněn postupovat podle odst. 10.4 OP. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou Vystavovateli v důsledku porušení tohoto ustanovení z jeho strany.
5.3. Změny exponátů je Vystavovatel povinen neprodleně ohlásit Pořadateli. Vystavovatel, který svévolně vystaví exponát neodpovídající OP, zaplatí za každé takové vystavení exponátu smluvní pokutu 50 000 Kč a nevyhovující exponát musí neprodleně odstranit, jinak bude vyloučen z účasti na Akci. Exponáty musí Vystavovatel zabezpečit proti krádeži. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny Pořadatele. Vystavovatel je povinen veškerý instalační materiál a exponáty na Akci dodat v pátek od 8 do 21 hod a odstranit v neděli od 17 do 22 hod. Za exponáty a instalační materiál neodvezený po stanoveném termínu konání akce zaplatí vystavovatel smluvní pokutu 100 000 Kč.
5.4. Přejímku exponátů a dekorací provádí zásadně Vystavovatel. V případě, že Vystavovatel ani jeho zástupce nebudou na místě, budou exponát i dekorace složeny na přidělené výstavní ploše na riziko Vystavovatele. Není přípustné odvážet exponáty během konání akce.
5.5. Ochranné známky, vzory a oficiální loga (dále jen chráněný vzor) mohou ve svých expozicích, tj. i na exponátech, dekoracích či poutačích apod., používat výhradně oprávněné subjekty (dle příslušného zákona), anebo takové subjekty, které mají písemný souhlas oprávněného subjektu k jejich používání. 6. Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů 6.1. Montáž expozic proběhne v pátek 12. 7. 2024 od 8 do 21 hodin, demontáž v neděli 14. 7. 2024 od 17 do 22 hodin.
6.2. Vystavovatel odpovídá plně za škody způsobené při realizaci expozic, a to zejména za dodržování termínů montáže a demontáže expozic.
6.3. Vstupy a vjezdy do areálu během montáže, průběhu akce a demontáže - Vystavovatel obdrží objednaný počet nepřenosných Vstupenek pro personál. V případě potřeby vjezdu autem do areálu AMD při instalaci nebo demontáži expozice bude Vystavovateli zaslán vjezd na kauci. Kauce bude činit 2 000 Kč a bude splatná na místě v hotovosti před vjezdem do areálu AMD. Pokud vozidlo nevrátí kauční kartu v pátek do 21 hodin v případě instalace expozice nebo v neděli do 22 hodin v případě demontáže expozice, kauce propadá Pořadateli.
6.4. Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je povinen před zahájením montáže řádně převzít přidělenou výstavní plochu od Pořadatele nebo Personálu. Po skončení demontáže musí Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor odstranit a odvézt na vlastní náklady veškerý použitý materiál včetně koberců, PVC, dřevotřísky, lepících kobercových pásek a zbytků lepidel, apod. a předat čistou plochu zpět Pořadateli nebo Personálu.
6.5. Zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být přemísťovány ani zastavěny. Zásahy do volných ploch jsou zakázány.
6.6. Maximální výška expozic včetně poutačů je 3 metry (vyšší pouze po dohodě).
6.7. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Obrys přidělené plochy nelze překročit ani nad úrovní stropní konstrukce.
6.8. Elektro přípojky je možno objednat výhradně u Pořadatele.
6.9. Každé poškození výstavní plochy a zařízení je Vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady Pořadateli.
6.10. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením Akce.
6.11. Vystavovatel se zavazuje, že po skončení Akce předá výstavní plochu Pořadateli ve stavu, v jakém ji převzal a ručí za veškeré škody na předmětu užívání, vnitřním vybavení a zařízení i na přístupových cestách v areálu AMD. Vzniklé škody se zavazuje Vystavovatel neprodleně uhradit. 7. Propagace, inzerce a nápisy 7.1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici.
7.2. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či mimo ni podléhají schválení pořadatelem, který je oprávněn omezit nebo zakázat předvádění v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy ohrožující bezpečnost návštěvníků a vystavovatelů nebo omezují či ruší provoz Akce. Na hranici výstavní plochy přitom nesmí být překročena hladina hluku 70 dB. K hudební produkci na expozici má vystavovatel navíc povinnost si vyžádat schválení příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici je zakázáno. Pořadatel je oprávněn veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady Vystavovatele odstranit. 8. Další pokyny pro vystavovatele 8.1. Za dodržování ustanovení této smlouvy a obchodních podmínek osobami, které se účastní Akce spolu s Vystavovatelem, jako jsou jeho zaměstnanci, zástupci, smluvní partneři či hosté (dále jen „Ostatní osoby“), zodpovídá a ručí Vystavovatel, který je povinen s nimi seznámit všechny Ostatní osoby účastnící se Akce.
8.2. Motoristický sport je nebezpečný a toto bere Vystavovatel na vědomí.
8.3. Pořadatel neodpovídá za zabezpečení věcí veškerých osob účastnících se Akce proti ztrátě a poškození. Pořadatel neodpovídá Vystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení Akce. Vystavovatel k tomu účelu uzavře individuální pojištění.
8.4. Parkování je povoleno pouze na plochách vyhrazených pořadatelem.
8.5. Účastníci Akce vyjma návštěvníků mají dovoleno na Akci vnášet jakékoliv potraviny a nápoje výhradně pro svou vlastní osobní potřebu. Poskytování stravovacích / restauračních / cateringových služeb v Areálu automotodromu je zcela zakázáno a Vystavovatel, jakož i Ostatní osoby jsou povinni se takového jednání zdržet. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel za každý takový případ porušení smluvené povinnosti Pořadateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč denně, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.6. Je nezbytně nutné dodržovat dopravní značení a dopravní předpisy o provozu na pozemních komunikacích v celém Areálu automotodromu.
8.7. Pohyb nepovolaných osob a psů či jiných zvířat v prostoru startu a cíle, boxech a na závodní dráze je přísně zakázán.
8.8. Osoby mladší 15 let mají do Areálu automotodromu přístup jen v doprovodu osoby starší 18 let a tato osoba je za jejich chování plně odpovědná. Děti do 15 let, osoby na kolečkových bruslích, skateboardech nebo kolech mají do prostoru před boxy (pit lane) a startu a cíle přísně zakázaný vstup. Je zakázán volný pohyb dětí do 15 let na motocyklech nebo minibicích v celém Areálu AMD. Děti do 15 let mají na servisní komunikaci podél závodní dráhy přísně zakázaný vstup. Děti do 18 let mají na závodní dráhu přísně zakázaný vstup a nesmí vykonávat sportovní činnost.
8.9. Jízda pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy) je v celém Areálu AMD přísně zakázána.
8.10. Jízda po závodní dráze a servisní komunikaci je přísně zakázána. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.11. Vystavovatel odpovídá za veškeré škody, vzniklé Pořadateli nebo AMD poškozením nebo zničením jeho majetku Vystavovatelem nebo osobou, která se účastní Akce spolu s Vystavovatelem.
8.12. V souvislosti s režimem ostrahy areálu AMD je Vystavovatel povinen vybavit všechny Ostatní osoby příslušnými vstupy a vjezdy. Vystavovatel a Ostatní osoby jsou povinné předložit tyto dokumenty při příjezdu do areálu pracovníkům ostrahy.
8.13. Před 7 hod. ranní a po 21 hod. nesmí být okolí Areálu AMD zatěžováno nepřípustným hlukem z provozu motorových vozidel nebo i jiného zdroje hluku. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.14. Servisní komunikace je zvláště nebezpečná oblast a přístup na ni mají pouze osoby schválené Pořadatelem. Provoz je jednosměrný ve směru jízdy po závodní dráze. Výjimku tvoří vozidla s předností jízdy – sanitky, záchranný systém. Všechny tyto osoby budou mít oblečenou reflexní výstražnou vestu a budou Pořadatelem nebo Personálem poučeny o možných rizicích pohybu na obslužné komunikaci a musí takové poučení a souhlas s tímto rizikem podepsat.
8.15. Max. rychlost v areálu (kromě závodní dráhy) je 20 km/hod.
8.16. Vystavovatelé a Ostatní osoby mají přístup do Areálu AMD v pátek 12. 7. 2024 od 8.00 do 21.00, v sobotu 13. 7. 2024 od 7.00 do 21.00 a v neděli 14. 7. 2024 od 7.00. Vystavovatelé i Ostatní osoby jsou povinni opustit Areálu AMD nejpozději v neděli 14. 7. 2024 do 22.00. Pozdější odjezd je možný výhradně na základě předchozího písemného povolení Pořadatele.
8.17. Užívaná zařízení musí být používána pouze k dohodnutým účelům. V boxech a v bezpečnostní zóně za boxy (po bílou čáru) je zakázáno nocovat, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm – grilovat a provozovat stravovací služby. V průběhu Akce bude kontrolováno dodržování tohoto nařízení. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Vystavovatel a Ostatní osoby jsou povinny používat elektrické ruční nářadí, které splňuje normu ČSN EN 50699 a elektrické spotřebiče, které splňují normu ČSN EN 50678.
8.18. V celém Areálu AMD včetně boxů je zakázáno používat elektrické či plynové topné zařízení bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.19. V Areálu AMD je přísný zákaz manipulace s pyrotechnikou a ohněm.
8.20. Ve všech prostorách Areálu AMD je přísně zakázáno jakékoli vrtání do asfaltu (stavění stanů s ukotvením do země apod.). Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.21. Vystavovatel a Ostatní osoby jsou povinny dbát na ochranu životního prostředí a jsou povinni odkládat odpadky do kontejnerů, dodržovat dopravní značení v areálu a rychlost 20 km/hod. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Dále jsou Vystavovatelé povinni úsporně nakládat s vodou. Je přísně zakázáno, pouštět bezdůvodně vodovodní kohoutky, chladit nápoje pod tekoucí vodou a napouštět bazény. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby toto nařízení, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.22. Je zakázáno volné pobíhání zvířat, zejména psů v celém prostoru Areálu AMD a poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele. Každý majitel je povinen uvázat svého psa na vodítko a opatřit náhubkem.
8.23. V celém Areálu AMD včetně boxů je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV –drony) bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.24. V celém Areálu AMD včetně boxů je zakázáno nabíjení elektrických vozidel bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. Poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.25. Při porušení těchto obchodních podmínek, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinou sankci, nebo poškození zařízení v Areálu AMD je oprávněno Pořadateli nárokovat po Vystavovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.26. Vystavovatel má v ceně uhrazenou první lékařskou pomoc v případě zranění Vystavovatele nebo Ostatních osob. Toto lékařské ošetření se provádí na zdravotním středisku v Areálu AMD. Bezplatně bude poskytnuto lékařské vyšetření a ošetření v rozsahu, který nezahrnuje body 8.25. a 8.26. nebo složitější než tam uvedené zákroky a ošetření.
8.27. Ošetření závažnějších úrazů, při kterých je ke stanovení diagnózy nutné použít RTG vyšetření a definitivní ošetření přiložením sádry anebo chirurgické ošetření suturou (šitím), bude zraněným hrazeno v hotovosti nebo platební kartou na základě vystaveného dokladu dle seznamu zdravotních výkonů, který je platný ve všech zdravotních zařízeních na území České republiky. Hodnota 1 bodu je v nestátním zdravotnickém zařízení Vystavovatel smluvně stanovena na 15 Kč.
8.28. Použití speciálního (nadstandardního) obvazového materiálu anebo ortopedických pomůcek, se kterými vysloví poraněný souhlas, bude účtováno dle platného Seznamu prostředků zdravotnické techniky anebo dle vykalkulované ceny a hrazeno zraněným v hotovosti nebo platební kartou na základě vystaveného dokladu.
8.29. Ošetřujícím lékařem indikovaný převoz poraněného (sanitním vozem nebo helikoptérou) k hospitalizaci v Brně zprostředkuje ošetřující lékař. Úhrada této převozní služby je hrazena zraněným zabezpečujícímu dopravci.
8.30. Pořadatel je oprávněn pořizovat z akce fotografické a audiovizuální záznamy. Tyto záznamy je Pořadatel oprávněn postoupit jinému. Vystavovatel a Ostatní osoby jsou povinni respektovat stávající reklamy třetích osob v Areálu AMD a plnění s nimi spojené a tyto reklamy nesmí překrýt či jakkoli ztížit pohled na ně a poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, budou vyzváni Pořadatelem k okamžitému odstranění této skutečnosti. V případě, že Vystavovatel nebo Ostatní osoby neuposlechnou okamžité výzvě, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.31. Činnosti v Areálu automotodromu jako např., instalování VIP-stanů, transparentů, reklamních vlajek apod. jsou bez předchozí písemné dohody s Pořadatelem zakázány a poruší-li Vystavovatel nebo Ostatní osoby tuto povinnost, zaplatí Vystavovatel Pořadateli smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč za každý takový případ porušení smluvené povinnosti, a to ihned po obdržení první výzvy k úhradě ze strany Pořadatele.
8.32. Vystavovatel a Ostatní osoby se zavazují dodržovat veškerá mimořádná opatření a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky, krajské hygienické stanice či jiných orgánů státní správy související zejména se šířením nákazy COVID-19.
8.33. Odesláním registračního formuláře Vystavovatel souhlasí s těmito OP.
8.34. Vystavovatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Akcí a službami nebo E-vstupenkami a obchodních sdělení společnosti Pořadatele na elektronickou adresu Vystavovatele.
8.35. Vystavovatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registrace na webové stránce možné provést a závazky Pořadatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Vystavovatele, může Vystavovatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 9. Vyšší moc 9.1. Smluvní strany jsou zproštěni odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností dle této smlouvy v případě, že toto neplnění je v důsledku vyšší moci. Pokud okolnosti vyšší moci netrvají déle než tři dny, smluvní strany jsou povinny nadále plnit své povinnosti ze smlouvy, přičemž lhůty plnění se prodlužují o dobu trvání vyšší moci. Ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna oznámit druhé straně neodkladně a písemně, nejpozději však do pěti (5) dnů od vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem oznamuje druhé straně ukončení okolností vyšší moci. Na požádání té smluvní strany, které byly avizovány okolnosti vyšší moci, je povinna druhá strana předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti. Opomene-li jedna smluvní strana druhou stranu o vzniku případu vyšší moci vyrozumět, ztrácí ta strana, která porušila svoji oznamovací povinnost, právo odvolávat se na případ vyšší moci. Případy vyšší moci prodlužují analogicky dodací lhůty. Pokud okolnosti vyšší moci trvají déle než tři dny, pak ta smluvní strana, proti které působí vyšší moc, je oprávněna odstoupit od této smlouvy. Jako případy vyšší moci platí: válka, mobilizace, živelné a jiné katastrofy, které smluvní strana nemohla předvídat ani je překonat bez vynaložení neúměrných nákladů. 10. Závěrečná ustanovení 10.1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže Akci zahájit, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její část, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
10.2. Bude-li na základě pokynu pořadatele nebo příslušných státních orgánů vydaného k odvrácení hrozící škody vyklizen Areál AMD a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku Vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, jedná se o stav krajní nouze a Pořadatel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
10.3. Jakákoliv ujednání o smluvních pokutách obsažená v těchto OP se sjednávají samostatně a nezávisle na nároku Pořadatele požadovat náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvené povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno.
10.4. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté Pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká.
10.5. Není-li stanoveno jinak, je pořadatel oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto OP vyloučit Vystavovatele z další účasti na Akci. V takovém případě nevzniká Vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplacené ceny. V Brně dne 8. 1. 2024